LEERDERONDERSTEUNING

Emosionele en akademiese ondersteuning

Ongeveer 280 leerders ontvang akademiese en/of emosionele ondersteuning.  Dit behels hoofsaaklik individuele sessies waarin gefokus word op studiemetodes en motivering.  Die intervensieprogram behels ook daaglikse didaktiese klasse, middagstudie, ekstra klasse, lees- en wiskundeklasse.

Psigometriese toetsing

Ongeveer 4 leerders word weekliks deur ‘n psigometris akademies geëvalueer.  Emosionele evaluasies word deur die terapeute self hanteer.

Middagstudie

Maandag tot Donderdag word ’n middagstudieklas vir ongeveer 60 leerders aangebied.  Ongeveer 25 leerders word ook daagliks hier onttrek vir didaktiese klasse wat die volgende behels:  CAMI-lees- en CAMI-wiskundeklasse, streshantering, eksamenskryftegnieke, asook ondersteuing ten opsigte van akademiese vakke.

Graad 9-vakkeuse

Die graad 9-inligtingsaand is op 26 April 2016 gehou en wat deur die leerders en hul ouers bygewoon.  Hiertydens het die vakpersoneel hul vakinhoud deurgegee en dit ook deur middel van uitstallings visueel voorgestel.  Bykomende inligting is deur die LOO-personeel deurgegee.  Gedurende Augustus is die aanlegtoetse se uitslae smiddae individueel met die leerders en hul ouers deurgegee om hulle sodoende van raad te bedien ten opsigte van hul 2017-vakkeuse.

Beroepsvoorligting

Beroepsvoorligtingsessies behels dat leerders, indien nodig, individueel geëvalueer en van raad bedien word.

Beroepedag 26 April 2016

Vir die eerste keer is die beroepedag saam met die graad 9-vakkeuseaand gehou.  Agt en twintig uitstallers het hul onderskeie beroepsrigtings bemark.  Die Universiteit van die Vrystaat, Noordwes Universiteit en verskeie ander tersiêre instansies het individueel met leerders gesels en aan hulle waardevolle inligting oor die verskillende studierigtings wat beskikbaar is, verskaf.

Eksamenkonsessies

Drie en sewentig leerders, wat vir konsessies kwalifiseer, het alternatiewe assesseringshulp gedurende die eksamens ontvang.  Konsessies is teen betaling verleen wat ons in staat gestel het om buitepersone vir toesigsessies te vergoed.

LEERDERONTWIKKELING

Waardes                    

JF-Hartprojek

Hierdie jaar het ons besluit om al die waardes, naamlik: respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, betroubaarheid, burgerskap en geloof in een projek saam te voeg.  Ons wou graag die waardes prakties uitleef.  Die naam van die projek was JF-“HART” projek.  Dit staan vir die volgende:

Hierdie projek het die insameling van kos behels.  Gesinne in JF, asook in ander skole en kleuterskole in die omgewing, is geïdentifiseer en kospakkies is aan hulle geskenk.  Leerders het gehelp met die verpakking en uitgee van die kospakkies.